Tumblelog by Soup.io
 • lexi
 • som3thingwild
 • splitpersonality
 • godiva
 • cichostworzenie
 • szpaqus
 • ventigo
 • Ang3ll
 • illustrious
 • Lilium
 • fuckthisfuckthat
 • mrsbluevelvet
 • Americanlover
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
5295 a8d7
Reposted fromElric-Wolfe Elric-Wolfe viakaktu kaktu
3371 fca5 500
Reposted fromqb qb viaDagarhen Dagarhen
Reposted fromgruetze gruetze viaDagarhen Dagarhen
6679 ce97
Reposted fromsosna sosna viaDagarhen Dagarhen
Reposted fromzelbekon zelbekon viaLarryGreenSky LarryGreenSky
8296 17b0

earthlynation:

cat in the window by ella muller

Reposted fromSaturnine Saturnine viaLarryGreenSky LarryGreenSky
Reposted fromFero Fero viapankamien pankamien
Reposted fromantichris antichris viapankamien pankamien
2860 33d7 500
Reposted frombluuu bluuu viapatrzpodnogi patrzpodnogi
4386 ce95 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viapankamien pankamien
8520 57da
Reposted frommeumego meumego viagdziejestola gdziejestola
7347 145e 500
7154 72ef
Reposted fromzciach zciach viaDagarhen Dagarhen
7343 61c2 500
Reposted fromgruetze gruetze viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl